செவ்வாய், மார்ச் 01, 2011

நம்பிக்கையில்.......

நான்
நீ
நம்முள்
நாம்

உன்
என் 
நம்  
நம்பிக்கையில் 
நான்
1 கருத்து: