சனி, ஆகஸ்ட் 11, 2012

அதே அர்த்தம் தான்

புகை

கையில் சிகரெட்
காற்று
வாங்கப்போகிறார்கள்

%%%%%

தீக்கதிர் குமரேசன் அசக்..

கையில் சிகரெட்
காற்று வாங்கப்போகிறார்கள்
புகையைக் கொடுக்க.

%%%%%%

கையில் சிகரெட்
வெளியே விடுவது புகை
காற்று வாங்கப்போகிறார்கள்..!

%%%%%%

கையில் சிகரெட்
காற்று வாங்கப்போகிறார்கள்
காற்றெல்லாம் புகை..!

%%%%%%

ஆறாம் விரலாய்
சிகரெட்
காற்று வாங்கப்போகிறார்கள்..!

%%%%%%

காற்று வாங்கப்போகிறார்கள்
காற்றோடு வருகிறது புகை
கையில் சிகரெட்..!

%%%%%%

கையில் சிகரெட்
காற்று வாங்கப்போகிறார்கள்
பின்னாலே வருகிறது நோய்...!

%%%%%%%

காற்றை மாசு படுத்துகிறார்கள்
கையில் சிகரெட்’டோடு
காற்று வாங்கப்போகிறவர்கள்...!

%%%%%%%

கையில் சிகரெட்
கல்லரையை அழைத்துக்கொண்டு
காற்று வாங்கப்போகிறார்கள்...!

%%%%%%%

கையில் நோய்
புகையை கக்கிக்கொடு
காற்று வாங்கப்போகிறார்கள்...!

%%%%%%%

புகையை சுவாசித்துக்கொண்டு
காற்று வாங்கப்போகிறார்கள்
கையில் சிகரெட்...!

%%%%%

2 கருத்துகள்: