ஞாயிறு, பிப்ரவரி 26, 2012

நித்தமும்

எச்சரிக்கையாக 
இருக்கும் போது தான்
ஒன்னை நினைத்து 
உன்னை எழுதுகிறேன்.
.

1 கருத்து: