வியாழன், டிசம்பர் 02, 2010

மீண்டும் எதிர்ப்பார்ப்பேன்

எதிர்ப்பார்ப்புகள் வேண்டாம் என்கிற முழக்கத்தோடு..
நித்தமும் எதிர்ப்பார்ப்புகளை நோக்கியே பயணிக்கும்...
நம் உறவு