திங்கள், ஜனவரி 23, 2012

நெருக்கம்


எல்லா
நாளிலும்
என்னோடு
நீ இருந்தால்
உன்னையும்
சந்தேகிக்கும்
இந்த பாழாய்ப் போன
மனது..
போய் விடு தூரமாய்.

நிபந்தனைகள்

தொலைப்பேசி எண்கள்
கிடைத்த மறுநிமிடம்

அழைந்தால் !
எடு.
எடுத்தால்!
பேசு.
பேசினால்!
கூடுதலாக
கூடினால்
தொடர்......
தொடர்ந்தால்
வம்புதானே!?
ஏன் வம்பு!
அதனால்
எண்களின் வரிசையில்
ஒரு எண்
தவறாக....