வியாழன், ஜனவரி 12, 2012

சாடல்

வாயில் போட்டு
மெல்லுகிற வசவு

சில வேளைகளில்
விஷமாகவும்

சில வேளைகளில்
ரத்தமாகவும்

சிலவேளைகளில்
எரிதிரவமாகவும்

இன்றோ
நாளையோ
சாகடிக்குமோ
உன்னை..!?

உடல் வளர்ப்பு

கடைத் தெருக்களில்
யார் யாரோ
எதை எதையோசேர்த்து
என்னன்னமோ செய்து
எல்லாவற்றையும் கொட்டி
ஆக்கி வைக்கின்ற
உணவுகளை நம்பி
நம் பொழுது
ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது