வியாழன், நவம்பர் 08, 2012

ஆயுள் கைதி

சுற்றிலும் மாடமாளிகைகள்
சுதந்திர மனிதர்கள்
சுற்றுலா செல்லும் பயணிகள்
சுறுசுறுப்பாக இயங்கும் வாகனங்கள்
கேளிக்கை சுற்றுப்புறங்கள்
கூவி விற்கும் வியாபாரிகள்
சுவரெல்லாம் அழகழகான ஓவியங்கள்
சூழல்களில் பரபரப்பு
மையத்தில் பிரமாண்டமான சிறைச்சாலை
அங்குள்ள கைதிகளுக்கு மட்டும்
ஆயுள் தண்டனை