வெள்ளி, ஜூலை 20, 2012

ஒற்றை எழுத்து சொற்கள்

அ -----> எட்டு
ஆ -----> பசு
ஈ -----> கொடு, பறக்கும் பூச்சி
உ -----> சிவன்
ஊ -----> தசை, இறைச்சி
ஏ -----> அம்பு
ஐ -----> ஐந்து, அழகு, தலைவன், வியப்பு
ஓ -----> வினா, மதகு - நீர் தாங்கும் பலகை
கா -----> சோலை, காத்தல்
கூ -----> பூமி, கூவுதல்
கை -----> கரம், உறுப்பு
கோ -----> அரசன், தலைவன், இறைவன்
சா -----> இறப்பு, மரணம், பேய், சாதல்
சீ -----> இகழ்ச்சி, திருமகள்
சே -----> எருது, அழிஞ்சில் மரம்
சோ -----> மதில்
தா -----> கொடு, கேட்பது
தீ -----> நெருப்பு
து -----> கெடு, உண், பிரிவு, உணவு, பறவை இறகு
தூ -----> வெண்மை, தூய்மை
தே -----> நாயகன், தெய்வம்
தை -----> மாதம்
நா -----> நாக்கு
நீ -----> நின்னை
நே -----> அன்பு, நேயம்
நை -----> வருந்து, நைதல்
நொ -----> நொண்டி, துன்பம்
நோ -----> நோவு, வருத்தம்
நௌ -----> மரக்கலம்
பா -----> பாட்டு, நிழல், அழகு
பூ -----> மலர்
பே -----> மேகம், நுரை, அழகு
பை -----> பாம்புப் படம், பசுமை, உறை
போ -----> செல்
மா -----> மாமரம், பெரிய, விலங்கு
மீ -----> ஆகாயம், மேலே, உயரம்
மு -----> மூப்பு
மூ -----> மூன்று
மே -----> மேன்மை, மேல்
மை -----> அஞ்சனம், கண்மை, இருள்
மோ -----> முகர்தல், மோதல்
யா -----> அகலம், மரம்
வா -----> அழைத்தல்
வீ -----> பறவை, பூ, அழகு
வை -----> வைக்கோல், கூர்மை, வைதல், வைத்தல்
வௌ -----> கௌவுதல், கொள்ளை அடித்தல்இவை எனக்கான சேமிப்பு... (நன்றி ஸ்மிலி பிரபு திருச்சி) 

வட்ட மேசை

ஒரு வார
முதல் பக்க நாளிதழ்
செய்திகளை வாசித்து
மீள்பர்வை செய்துகொண்டேன்

நாட்டு அரசியலில் நிகழும்
மாற்றங்கள் குறித்து
தெரிந்து வைத்துக்கொண்டேன்

அலுவலக அரசல் புரசல்
செய்திகளையும்
சேகரித்துக்கொண்டேன்

நாட்டு நிலவரம்
சாலை நெரிசல்
நித்தமும் நிகழும்
வாகன விபத்துகள் குறித்து
தகவல் தெரிந்துக்கொண்டேன்

போன மாதம்
மருத்தவமனையில் சேர்க்கப் பட்ட
ஜேம்ஸ்சின் நிலை குறித்து
அறிந்து வைத்துக்கொண்டேன்

கூட்டுபவர்கள்
பெருக்குபவர்களின்
பிரச்சனைகளை உள்வாங்கிக்கொண்டேன்

என்னை சதா
`டார்ச்சர்’ செய்யும்
ஒரு மேலதிகாரியைப் பற்றிய
சம்பவங்களை மனதில்
ஓடவிட்டுக்கொண்டேன்

சுற்று வட்டார உணவகங்களின்
அறுசுவை உணவுகள் குறித்து
சில ‘பில்டாப்’கள்
செய்துவைத்துக் கொண்டேன்

இன்று
உயர் அதிகாரியோடு
சாப்பிடச் செல்கிறோம்

ஒரே மேஜையில் சாப்பிடும்போது
பேசுவதற்கு ஒன்றுமில்லாமல்
போய்விடக்கூடாதே..

அங்குதான்
அவர்
நாங்கள்
சொல்வதைக்கேட்பார்..