புதன், ஜனவரி 11, 2012

புழுக்கள்

கெட்டுப்போன
சாப்பாட்டிலும்
புழு

சாப்பிட்டுப் போட்ட
மிச்சத்திலும்
புழு

மீதம் வைத்த
உணவிலும்
புழு

அழுகிய
பண்டங்களிலும்
புழு

உணவாகி வெளியே
வருவதிலும்
புழு

வயிற்றுக்குள்ளே
தங்கியிருப்பதிலும்
புழு

குப்பையில்
போடுவதிலும்
புழு

நோயாகும்
புண்ணிலும்
புழு

குணமாக்கும்
மருந்திலும்
புழு

குடிநீரிலும்
பூந்தொட்டிலும்
புழு

நாம்
மண்ணுக்குப்போனாலும்
புழு

கண்ணை
மூடினாலும்
புழு

கனவிலும்
நெளி நெளியாய்
புழு
புழுவாய்..

என்ன கொடுமை இது?
எது எழுதினாலும்
கவி
கவியாய்..