சனி, டிசம்பர் 24, 2011

அக்க்க்க்கப்பக்க்க்க்ப்போத்த்த்துத்துத்தூ


எனது வீட்டின்

இடது புறத்தில் வசிக்கும்
மலாய் அன்பரின் குழந்தையும்

வலது புறத்தில் வசிக்கும்
சீனக் குடும்பத்தின் குழந்தையும்

என் தம்பியின் குழந்தையைப் போலவே
பேசுகிறார்கள்...

என்ன ஆச்சிரியம்.!
அவர்களின் அம்மா மார்களுக்கு
அந்த பாஷை விளங்குகிறது

ஆ,ஆ ஆ, சரி டா செல்லம்
என, அவர்களின் பாஷையிலே
பதிலுரைக்கின்றார்கள்..