புதன், மார்ச் 05, 2014

பைத்தியம் நான்....

அழுத்தங்களின் 
ஆழங்களை 
ஆராய்கின்றபோது, 
ஆழத்தின் மத்தில் 
உன் புன்னகை 
என்னை உரசிச்செல்கிறது

%%%%

உயிரை மட்டும் அனுப்பு
காதலித்து நாளாகிறது

%%%%%

சராசரிகளின் முன்னே 
பைத்தியம் நான்; 
தோற்றுப்போகிறேன்...

%%%%%