புதன், பிப்ரவரி 15, 2012

விளையாட்டு

குழந்தை பொம்மையின்
கூர்மையான பற்கள்
ரெண்டு கொம்புகளோடு
ஒரு சின்னம்

விளையாட வேண்டும்
அது ஒரு கடினமான
விளையாட்டு

எண்களை மட்டும் அடுக்கு
வரிசையாக
நேராக
மேலிருந்து கீழ்
பக்கவாட்டில் என..

பல வர்ண்ங்களில்
எண்கள்
பல வடிவங்களில்
எண்கள்
எண்களில் தான் எல்லாமும்

சரியானால்
மூளைக்கு நல்ல பயிற்சி
சிந்தனைக்கு சிறந்த
உரம்..

நாம் இன்னமும்
சீழ் வடியும் புண்களைத்தான்
வியாதி என்போம்..