வியாழன், ஜூலை 05, 2012

புறக்கணிக்கப்பட்ட மனது

பிரிய மனமில்லாததால்
பிரிந்து விடுவாயோ
என்கிற பய உணர்வால்
பிரிந்து செல்கிறேன் உன்னை.!

விலகிட மனமில்லாததால்
எங்கே விலகிவிடுவாயோ
என்கிற உளவியல் சிக்கலில்
விலகிச் செல்கிறேன் உன்னை.!

மறக்கவே முடியாததால்
மறந்துவிடுவாய்
என்கிற உணர்வுக்கொந்தளிப்பிலே
நானே மறந்து விட்டுச் செல்கிறேன் உன்னை.!

புறக்கணிப்பை தாங்கிக்கொள்ள
பக்குவமற்றவளாய்
புறக்கணித்து விட்டு செல்கிறேன் உன்னை

தவிக்கவிடுவதாய் நினைத்து
நித்தம் நித்தம் தவிப்பில் உழன்று
தவிப்பிலே கழிகிறது
புறக்கணிக்கப்பட்ட என் மனது