புதன், செப்டம்பர் 12, 2012

என் நிலை

என் இடத்திற்கு வா
இந்த நிலை புரியும்
இடம் என்பது? 
வயது

இதையும் 
தாண்டிப்போனவர்கள்
என் இடத்திற்கு
இன்னும் பின்னே இருப்பவர்களும்
இங்கே வரலாம்
இங்கே என்பது?
நிலை

இதையும் தாண்டி
இன்னும் முன்னே இருப்பவர்கள்
முன்னும் பின்னும்
இருக்கலாம்
அங்கேயே இருங்கள்
அங்கே என்பது?
??