செவ்வாய், செப்டம்பர் 18, 2012

தீ

ஒரு புகைச்சல்
ஒரு தீக்குச்சி
ஒரு தணல்
மண்ணெண்ணய்
பற்றிக்கொள்ளல்
நீராய் ஒரு வத்தி
வருடலாம் ஒரு புகைச்சல்
தணலால் ஒரு பேருவகை
மீண்டும் தீப்பிடிக்கக்கூடும்..