வியாழன், பிப்ரவரி 20, 2014

நிழலாய்....

பிரமுகர் வருகை
பெரிய ஆட்களின் முற்றுகை
பார்வை பட முண்டியடிப்பு
புகைப்படக்கருவிகளின் மின்னல் கீற்று
அங்கே நானும் இருந்தேன்
கண்ணாடி நிழலில்...