வெள்ளி, ஜூலை 12, 2013

கம்பளி

கொல்லப்பட்ட மிருகங்கள்
விட்டுச்சென்ற கம்பளி ஆடைகள்
சாலையெங்கும்..