திங்கள், ஜூலை 23, 2012

தென்றல்தான்..

நல்லனவை
மென்மையாக வருவதில்லை

கெட்டனவை
புன்னகையோடும் நுழையலாம்

நல்லனவை
வருடும் தென்றலல்ல

கெட்டனவை
புரட்டிப்போடும் புயலும் அல்ல

நீ சிரித்துக்கொண்டே
என்னைக் கொல்லவரலாம்

நான் திட்டினாலும்
உன் தோழியே