வெள்ளி, ஜூலை 27, 2012

தட்டலும் திட்டலும்

ஒட்டாத போது
ஓயாமல் வருகிறாய்
ஒட்டியவுடன்
ஓடிவிடுகிறாய்

சரி, எட்டிச்செல்லலாம்
என்றால்
இதயவாசலை
மீண்டும் தட்டிச்செல்கிறாய்

தட்டும் போதெல்லாம்
திறந்துக் கொ(ல்)ள்கிறது
பூட்டப்படாத என் வாசல்

சாவியை நான்
பூட்டும்வரை
உன் தட்டலுக்கு
திறக்கும் என் வாசல்