புதன், மார்ச் 19, 2014

எப்போதும்போல்

தினமும் ஒலிக்கின்ற சினிமா பாடல்கள்
தினமும் பேசுகிற தொலைபேசி அழைப்புகள்
தினமும் வருகிற மின்னஞல்கள்
தினமும் வருகிற வட்ஸாஃப் பொம்மைகள்
தினமும் எழுதப்படுகிற நாட்டுநடப்புகள்
தினமும் ஒலிபரப்படும் செய்திகள்
தினமும் கேட்கிற முதாட்டியின் புலம்பல்கள்
தினமும் திறக்கின்ற முகநூல் பக்கங்கள்
தினமும் திங்கிற சோறும் குழம்பும்
தினமும் பருகுகிற நீரும் பீரும் போல்
சாதாரணமாகவே இருக்கிறது
உனது கவிதைகளும்...