வெள்ளி, பிப்ரவரி 17, 2012

மனம் திருந்திவிட்டேன்

மனம் திறந்தேன்
நீ
என்னுள் நுழைய

மனம்திறந்தேன்
உன்னை
என்னுள் வைக்க

மனம் திறந்தேன்
உன்னை
வெளியே விட

மனம் திறந்தேன்
மற்றவருக்கு
இடம் தர

மனம் திறந்தேன்
நான்
உயரே செல்ல

மனம் திறந்தேன்
என்
இருப்பை நிலைநிறுத்த..

மனம் திறந்தேன்
எல்லாவற்றையும்
வெளியேற்ற..
                                            
மனம் திறந்துதான் கிடக்கிறது
என்னை நானே
உணர்ந்த போது

மனம் திருந்திவிட்டேன்..