வெள்ளி, பிப்ரவரி 10, 2012

அழணும்

எனக்குக் கொஞ்சம்
அழணும் போல் இருக்கு
உனது நகைச்சுவைகளுக்கு
சிரிக்க முடியாமல் போகும் போது.