வெள்ளி, டிசம்பர் 30, 2011

கண்ணாடி

என்னுடைய கவலையென்பது
அவருடைய கவலை
அவருடைய கவலையும்
அதுவே.

என்னுடைய மகிழ்ச்சியென்பது
அவருடைய மகிழ்ச்சி
அவருடைய மகிழ்ச்சியும்
அதுவே.

என்னுடைய விதண்டாவாதம் என்பதும்
அவருடைய விதண்டாவாதம்
அவருடைய விதண்டாவாதமும்
அதுவே.

ஒரே வீட்டில்
ஒரே துருவம்கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக