புதன், பிப்ரவரி 22, 2012

படித்ததில் பிடித்தது (test tube hamburger)

Petri dish to dinner plate
scientists have used animal cells to create an artificial form of meat. Known as "in vitro meat", it is made from thousands of stem cells which multiply to produce srtips of muscle tissue without ever leaving lab

1. Stem cells: Extracted from healthy animal muscle. stem cells are primitive form of cell with power to grow and divide into almost any other cell.

2. Petri dish: cow muscle cells are grown in dish with sugars,amino acids,lipids,minerals and all other nutrients.

3. Exercise: Thin muscle - like strips stretch and contract - using electrical stimulation - to "bulk up" tissue.
4. Colour: Iron bearing myoglobin protien is added to give colour. finally, some 3000 muscle strips are harvested, and minced up with fat grown in same way from stem cells.

THE FIRST TEST TUBE HAMBURGER COST ER250,000 (RM1mil)

இன்னும் கொஞ்ச நாளில் மனிதர்களைச் செய்யும் மிஷின் கூட வரும். குழந்தைகள் வேண்டுமென்றால் போய் வாங்கிக்கொண்டு வரவேண்டியது தான்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக